تبلیغات
DEYGOON

DEYGOON

  • خوش آمدید
عضویت ...
 

گالری جدیدترین عکس ها
همه جوره درخدمتتیم

اینم برنامه بازی های لالیگا-به سفاش سروش.م.س

 

 

اینم برنامه بازی ها


لالیگای 12-2011 ، امروز در سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اسپانیا قرعه کشی شد که برنامه کامل آن بدین شرح است :

هفته 1 (31 مرداد 1390) / هفته 20 (1 بهمن 1390)

اوساسونا - والنسیا

رئال سوسیه داد - اتلتیکو مادرید

ویارئال - اسپورتینگ گیخون

مالاگا - بارسلونا

رئال بتیس - سویا

اسپانیول- گرانادا

رایو وایکانو - مایورکا

رئال مادرید - اتلتیک بیلبائو

لوانته- ساراگوسا

راسینگ - ختافه

هفته 2 (7 شهریور 1390) ، هفته 21 (8 بهمن 1390)

والنسیا - راسینگ

اتلتیکو مادرید - اوساسونا

اسپورتینگ گیخون - رئال سوسیه داد

بارسلونا - ویارئال

سویا- مالاگا

گرانادا- رئال بتیس

مایورکا - اسپانیول

اتلتیک - رایو وایکانو

ساراگوسا- رئال مادرید

ختافه - لوانته

هفته 3 (21 شهریور 1390) ، هفته 22 (15 بهمن 1390)

والنسیا - اتلتیکو مادرید

اوساسونا - اسپورتینگ گیخون

رئال سوسیه داد - بارسلونا

ویارئال - سویا

مالاگا - گرانادا

رئال بتیس - مایورکا

اسپانیول- اتلتیک بیلبائو

رایو وایکانو - ساراگوسا

رئال مادرید - ختافه

راسینگ - لوانته

هفته 4 (28 شهریور 1390) ، هفته 23 (22 بهمن 1390)

اتلتیکو مادرید - راسینگ

اسپورتینگ گیخون - والنسیا

بارسلونا - اوساسونا

سویا- رئال سوسیه داد

گرانادا- ویارئال

مایورکا - مالاگا

اتلتیک بیلبائو - رئال بتیس

ساراگوسا- اسپانیول

Getafe - رایو وایکانو

لوانته- رئال مادرید

هفته 5 (اول مهر 1390) ، هفته 24 (29 بهمن 1390)

اتلتیکو مادرید - اسپورتینگ گیخون

والنسیا - بارسلونا

اوساسونا - سویا

رئال سوسیه داد - گرانادا

ویارئال - مایورکا

مالاگا - اتلتیک

رئال بتیس - ساراگوسا

اسپانیول- ختافه

رایو وایکانو - لوانته

راسینگ - رئال مادرید

هفته 6 (5 مهر 1390) ، هفته 25 (6 اسفند 1390)

اسپورتینگ گیخون - راسینگ

بارسلونا - اتلتیکو مادرید

سویا- والنسیا

گرانادا- اوساسونا

مایورکا - رئال سوسیه داد

اتلتیک - ویارئال

ساراگوسا- مالاگا

ختافه - رئال بتیس

لوانته- اسپانیول

رئال مادرید - رایو وایکانو

هفته 7 (12 مهر 1390) ، هفته 26 (13 اسفند 1390)

اسپورتینگ گیخون - بارسلونا

اتلتیکو مادرید - سویا

والنسیا - گرانادا

اوساسونا - مایورکا

رئال سوسیه داد - اتلتیک

ویارئال - ساراگوسا

مالاگا - ختافه

رئال بتیس - لوانته

اسپانیول- رئال مادرید

راسینگ - رایو وایکانو

هفته 8 (26 مهر 1390) ، هفته 27 (20 اسفند 1390)

بارسلونا - راسینگ

سویا- اسپورتینگ گیخون

گرانادا- اتلتیکو مادرید

مایورکا - والنسیا

اتلتیک - اوساسونا

ساراگوسا- رئال سوسیه داد

ختافه - ویارئال

لوانته- مالاگا

رئال مادرید - رئال بتیس

رایو وایکانو - اسپانیول

هفته 9 (3 آبان 1390) ، هفته 28 (27 اسفند 1390)

بارسلونا - سویا

اسپورتینگ گیخون - گرانادا

اتلتیکو مادرید - مایورکا

والنسیا - اتلتیک

اوساسونا - ساراگوسا

رئال سوسیه داد - ختافه

ویارئال - لوانته

مالاگا - رئال مادرید

رئال بتیس - رایو وایکانو

راسینگ - اسپانیول

هفته 10 (6 آبان  1390) ، هفته 29 (1 فروردین 1391)

سویا- راسینگ

گرانادا- بارسلونا

مایورکا - اسپورتینگ گیخون

اتلتیک - اتلتیکو مادرید

ساراگوسا- والنسیا

ختافه - اوساسونا

لوانته- رئال سوسیه داد

رئال مادرید - ویارئال

رایو وایکانو - مالاگا

اسپانیول- رئال بتیس

هفته 11 (10 آبان 1390) ، هفته 30 (4 فروردین 1391)

سویا- گرانادا

بارسلونا - مایورکا

اسپورتینگ گیخون - اتلتیک

اتلتیکو مادرید - ساراگوسا

والنسیا - ختافه

اوساسونا - لوانته

رئال سوسیه داد - رئال مادرید

ویارئال - رایو وایکانو

مالاگا - اسپانیول

راسینگ - رئال بتیس

هفته 12 (16 آبان 1390) ، هفته 31 (11 فروردین 1391)

گرانادا- راسینگ

مایورکا - سویا

اتلتیک - بارسلونا

ساراگوسا- اسپورتینگ گیخون

ختافه - اتلتیکو مادرید

لوانته- والنسیا

رئال مادرید - اوساسونا

رایو وایکانو - رئال سوسیه داد

اسپانیول- ویارئال

رئال بتیس - مالاگا

هفته 13 (30 آبان 1390) ، هفته 32 (18 فروردین 1391)

گرانادا- مایورکا

سویا- اتلتیک

بارسلونا - ساراگوسا

اسپورتینگ- ختافه

اتلتیکو مادرید - لوانته

والنسیا - رئال مادرید

اوساسونا - رایو وایکانو

رئال سوسیه داد - اسپانیول

ویارئال - رئال بتیس

راسینگ - مالاگا

هفته 14 (7 آذر 1390) ، هفته 33 (21 فروردین 1391)

مایورکا - راسینگ

اتلتیک - گرانادا

ساراگوسا- سویا

ختافه - بارسلونا

لوانته- اسپورتینگ گیخون

رئال مادرید - اتلتیکو مادرید

رایو وایکانو - والنسیا

اسپانیول- اوساسونا

رئال بتیس - رئال سوسیه داد

مالاگا - ویارئال

هفته 15 (14 آذر 1390) ، هفته 34 (25 فروردین 1391)

مایورکا - اتلتیک بیلبائو

گرانادا- ساراگوسا

سویا- ختافه

بارسلونا - لوانته

اسپورتینگ گیخون - رئال مادرید

اتلتیکو مادرید - رایو وایکانو

والنسیا - اسپانیول

اوساسونا - رئال بتیس

رئال سوسیه داد - مالاگا

راسینگ - ویارئال

هفته 16 (21 آذر 1390) ، هفته 35 (اول اردیبهشت 1391)

اتلتیک - راسینگ

ساراگوسا- مایورکا

ختافه - گرانادا

لوانته- سویا

رئال مادرید - بارسلونا

رایو وایکانو - اسپورتینگ گیخون

اسپانیول- اتلتیکو مادرید

رئال بتیس - والنسیا

مالاگا - اوساسونا

ویارئال - رئال سوسیه داد

هفته 17 (28 آذر 1390) / هفته 36 (8 اردیبهشت 1391)

اتلتیک - ساراگوسا

مایورکا - ختافه

گرانادا- لوانته

سویا- رئال مادرید

بارسلونا - رایو وایکانو

اسپورتینگ - اسپانیول

اتلتیکو مادرید - رئال بتیس

والنسیا - مالاگا

اوساسونا - ویارئال

راسینگ - رئال سوسیه داد

هفته 18 (18 دی 1390) ،  هفته 37 (15 اردیبهشت 1391)

راسینگ - ساراگوسا

ختافه - اتلتیک

لوانته- مایورکا

رئال مادرید - گرانادا

رایو - سویا

اسپانیول- بارسلونا

رئال بتیس - اسپورتینگ گیخون

مالاگا - اتلتیکو مادرید

ویارئال - والنسیا

رئال سوسیه داد - اوساسونا

هفته 19 (25 اسفند 1390) ، هفته 38 (22 اردیبهشت 1391)

ساراگوسا- ختافه

اتلتیک - لوانته

مایورکا - رئال مادرید

گرانادا- رایو وایکانو

سویا- اسپانیول

بارسلونا - رئال بتیس

اسپورتینگ گیخون - مالاگا

اتلتیکو مادرید - ویارئال

والنسیا - رئال سوسیه داد

اوساسونا - راسینگ


ادامه مطلب اینم برنامه بازی های لالیگا-به سفاش سروش.م.س