تبلیغات
DEYGOON

DEYGOON

  • خوش آمدید
عضویت ...
 

گالری جدیدترین عکس ها
همه جوره درخدمتتیم

  بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ی اول:

ابتداباید اندام افراد راشناخت وقابلیت شناسایی راداشت.درالگوی لباس مجلسی برای اندازه گیری کف:نخی به دوسانت به زیر بغل می بندیم واز بغل گردن تاپایین نخ اندازه می گیری می کنیم.

- الگوی اولیه:0.25 سینه+5/1الی2

طرزتهیه ی لباس شب و عروس

مرحله ی اول اندازه گیری:

لباس نازک وقالب تن می پوشیم(ترجیحاًتاپ باشد) محل کمررامشخص کرده نوار می بندیم- باسن بزرگ را مشخص کرده ;محل باسن کوچک را مشخص کرده نوار می بندیم.محل زیر سینه که در سمت- است که قزن سوتین است نوارمی بندیم بالای سینه که همان زیر بغل می باشد دورتادورنوار می بندیم تمامی محل های مشخص شده را نوارمی بندیم واندازه گیری کرده اندازه گیری کرده.طوری که دور انگشت ماخوابیده زیرمترباشد.

دورگردن راهم طوری اندازه گیری کرده که متردرجناق گودی گردن بنشیند:این اندازه هااندازه یعرض می باشد.کارورجلو وکارورپشت نیزبه عنوان اندازه های عرض می باشد.

برای کارورجلو درافرادی که اندام نرمال دارن بین دوچین خوردگی است یا محل اتصال دست به بدن می باشد.

افرادی که اندام چاق یانرمال دارند از گودی گردن7الی9 سانت پایین می آییم آن محل کارور می باشد.

کارورپشت بین10الی15 سانت پایین تر از مهره گردن می باشد.

اندازه های طولی:

1-           قدبالا تنه جلو:

از وسط سرشانه تاکمر طوری که متر از زیر سینه بگذرد.

2-             بلندی کف(محل حلقه آستین):

متر از بغل گردن بصورت صاف تامحل بالای سینه(دلخواه)

3-             بلندی باسن:

ازقسمت پشت بدن متر روی نوار کمرتا زیر نوار باسن

4-             اندازه ی سرشانه:

متراز بغل گردن تا استخوان ترقوه

5-             اندازه کنترل شانه(شانه به شانه):

از استخوان یک شانه تا شانه دیگر

این آموزش 10جلسه می باشد که هر هفته روزهای زوج منتشر می شود

لطفاًنظرات خودرا دراین باره بگویید

ادمه جلسات